Mucizelere Aracıyız.
Size çok yakınız!
FSM Bulvarı Neşe Sk. No:6/11 Nilüfer /BURSA
Hemen Arayın!
+ (90) 224 - 246 - 2246
+ (90) 542 - 543 - 0949
Sorularınız için
info@osmandevelioglu.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu:

Prof.Dr.Osman H. Develioğlu (Adresi: FSM Bulvarı Neşe Sk.No:6/11 Nilüfer – BURSA) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) (www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (www.saglik.gov.tr/TR,28791/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-ve-mahremiyetinin-saglanmasi-hakkinda-yonetmelik.html) kapsamında kişisel verilerinizi, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişisel temel hak ve özgürlüklerinizi korumayı hedefleyen bir hassasiyet ile korumakta ve işlemekteyiz. (“İşleme” kavramı kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesini kapsar.)

Genel nitelikli kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kurumumuza özel protokol numaranız, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz) ve kurumuzdan aldığınız hizmet bağlamında sağlığınız ile ilgili ve özel nitelikli addedilen kişisel verileriniz işlenerek dosyalanmakta ve arşivlenerek (fiziksel olarak) ve aynı zamanda dijital ortamda  saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
i. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
ii. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
iii. Doğru ve güncel olarak,
iv. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarla kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve SGK’lı hastalarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu ile de elektronik ortamda paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, gerektiği kadarı ile sınırlı olmak kaydıyla, laboratuvar hizmeti aldığımız üçüncü kurumlar ile de paylaşılabilmektedir.

Bunların haricinde, kişisel verileriniz sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, kurumumuz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmamak üzere, iletişim formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, kliniğimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Prof.Dr.Osman H. Develioğlu, FSM Bulvarı Neşe Sk.No:6/11 Nilüfer – BURSA adresine bizzat başvurmak yoluyla, noter onaylı olmak kaydıyla yazılı olarak veya e-imzalı olmak üzere elektronik ortamda iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Aydınlatma Metni 07.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yürürlük tarihi güncellenecektir. Aydınlatma Metni internet sitesinde “ http://osmandevelioglu.com.tr ” yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır.